Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o wyłożeninu do publicznej wiadomości "Założeń do opracowania projektu Planu Urządzania Lasu"

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 15 października 2020 roku do 4 listopada 2020 roku zostanie wyłożony do publicznej wiadomości protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2023-2032 opracowywanego wg stanu na 01.01.2023 r. dla Nadleśnictwa Kobiór.

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378 z późn. zm.) oraz treścią Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 4 listopada 2020 roku na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

 

Dokumenty w formie analogowej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP Katowice.

Dokumenty opisowe (protokół z KZP) w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu”.

link: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/plan_urzadzenia_lasu

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

                                                                                               Józef Kubica