Lista aktualności Lista aktualności

Ruch po drogach leśnych

Drogi leśne stanowią drogi zakładowe, przeznaczone dla celów prowadzenia gospodarki leśnej. Nie są dostępne dla ruchu publicznego. Wjazd pojazdami silnikowymi na takie drogi jest zabroniony.

Lasy na terenie Nadleśnictwa Kobiór jako część „zielonych płuc Śląska" stanowią chętnie odwiedzane miejsce zarówno przez okolicznych mieszkańców , jak i przez turystów.
Mając na względzie powyższe, współpracując ściśle z samorządami Lasy Państwowe udostępniają drogi leśne dla tworzonych szlaków rowerowych i pieszych.
Intensywna penetracja lasów przez ludność przyczynia się jednak do masowego łamania przepisów art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,  przez odwiedzających tereny leśne.
Chodzi o wjazd do lasu - na drogi leśne pojazdami silnikowymi (głównie samochody osobowe również hybrydowe, samochody ciężarowe, jeepy, quady, crossy), zaprzęgami konnymi i motorowerami.

Drogi leśne stanowią drogi zakładowe, przeznaczone dla celów prowadzenia gospodarki leśnej. Nie są dostępne dla ruchu publicznego. Wjazd pojazdami silnikowymi na takie drogi jest zabroniony.

Nadleśnictwo Kobiór w ramach uświadamiania i przypomnienia użytkownikom dróg leśnych, o zakazie ruchu (art. 29 Ustawy o lasach)  pojazdami silnikowymi, zaprzęgami konnymi i motorowerami w lesie, umieszcza w miejscach często uczęszczanych  tabliczki informacyjne wg. poniższego wzoru:

Odwiedzających tereny leśne prosimy o zachowanie ostrożności na drogach leśnych i ustąpienie pierwszeństwa osobom wykonującym czynności służbowe i gospodarcze w lesie.

Dla przypomnienia najważniejsze przepisy dotyczące ruchu pojazdami w lesie:


Dz.U.2015.0.2100 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 29. Ruch pojazdem, jazda konno, postój pojazdów w lesie
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 zakazy wstępu do lasu ust. 2 i 3, a także art. 28 zakaz wstępu do lasu wprowadzony przez właściciela lasu, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:
1) pracowników nadleśnictw;
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie;
4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;
6) właścicieli lasów we własnych lasach;
7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;
8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;
9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;
10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19ust . 3.
4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Kodeks Wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
 Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Art. 161
Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym,
- podlega karze grzywny.
Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Regulaminy w Nadleśnictwie Kobiór:

- Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kobiór

- Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Kobiór