Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kobiór położone są dwa rezerwaty: - „Babczyna Dolina” i „Żubrowisko”.

Parki krajobrazowe

W granicach Nadleśnictwa Kobiór znajdują się skrajne, wschodnie fragmenty Parku Krajobrazowego o nazwie „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” o łącznej powierzchni 1080,74 ha. Park został powołany w 1993 roku. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 494 km2, a otulin 141 km2.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Kobiór

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, takie jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza itp. Do użytków ekologicznych mogą być również zaliczone zdewastowane łąki, pastwiska, stawy, które nie mają dużego znaczenia gospodarczego, mają jednak szczególne wartości przyrodnicze.