Asset Publisher Asset Publisher

Szkoła Leśna – poznajemy dzieje Ziemi i historię żubra

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków własnych Nadleśnictwa Kobiór.

Nadleśnictwo Kobiór  wraz z partnerem po stronie czeskiej Miastem Frydlant nad Ostravici zrealizowało w 2022 roku projekt pod nazwą: „Szkoła Leśna – poznajemy dzieje Ziemi i historię żubra”

Projekt został zrealizowany na obrzeżach rezerwatu przyrody „Żubrowisko”, który jest zlokalizowany na terenie powiatu pszczyńskiego, Gminy  Pszczyna obszar wiejski.
Powstały obiekt stanowi jeden z elementów ścieżki edukacyjnej „W krainie pszczyńskiego żubra” biegnącej wokół zagrody pokazowej żubrów w Jankowicach.

Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy między regionami polsko-czeskiej granicy, polepszenie warunków ruchu turystycznego na terenie przygranicznym, a także innych gałęzi bezpośrednio nawiązujących do ruchu turystycznego.

Cele szczegółowe projektu:
- powstanie unikatowego zaplecza do realizacji zajęć edukacyjnych i innych form aktywności dla młodzieży szkolnej(plenery, warsztaty, prelekcje)
-ekspozycja edukacyjna daje możliwość  osobom odwiedzające to miejsce poznanie tematyki związanej z historią naszej planety
- promocja pogranicza czesko-polskiego, regionu bogatego zarówno przyrodniczo, ale również historycznie i kulturowo,
- uaktywnienie ludzi starszych poprzez stworzenie obiektu edukacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie różnorodnych aktywności,


Partnerzy projektu:
Beneficjent:
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór ul. Katowicka 43-211 Piasek
Partner:
Miasto Frydlant nad Ostravici, ul. Namesti 3, 73-911 Frydlant nad Ostravici.
 
Opis działań w projekcie:

1.    Utworzenie szkoły leśnej:
- adaptacja budynku kasowego na potrzeby ekspozycji,
- montaż kasetonów przedstawiających dzieje Ziemi z podziałem na ery, okresy i epoki,
- montaż gabloty przedstawiającej sylwetki żubrów od czasów prehistorycznych do współczesnych,
- montaż gablot z modelami pra-roślin,
- montaż spirali czasu, makiety przedstawiającej upływ czasu z wyszczególnieniem epok geologicznych.
2. Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kobiór do Miasta Frydlant nad Ostraivci,
3. Wycieczka do Pszczyny przedstawicieli czeskiego partnera,
4. Otwarcie szkoły leśnej i prezentacja ekspozycji.
5. Warsztaty twórcze płaskorzeźba z motywem roślinnym.
6. Warsztaty ceramiczny z motywem pra-żubra i pra-rośliny.
7. Warsztaty plastyczne grafika z motywem roślinnym.
8. Wykonanie materiałów promocyjnych z motywem ścieżki  i logotypami projektowymi: kubki ceramiczne, torby bawełniane, koszulki bawełniane, zakładki papierowe, kalendarz biurkowy  oraz folder informacyjny o projekcie.

Ekspozycja w  Szkole Leśnej  nawiązuje do tematyki ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej  w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Tematyka tablic edukacyjnych związana jest min. z biologią żubra oraz  historią hodowli gatunku. Tematyka ekspozycji związana z historią Ziemi oraz prezentacja żubra jako gatunku prehistorycznego wzbogaca i urozmaica  to miejsce oraz stwarza różnorodne możliwości prowadzenia edukacji dzieci , młodzieży oraz osób starszych.

Opis działań w projekcie: Szkoła Leśna – poznajemy dzieje Ziemi i historię żubra”:

1.    Wycieczka do Pszczyny przedstawicieli czeskiego partnera;

W dniu 6 października br. przedstawiciele czeskiego partnera byli gośćmi nadleśnictwa Kobiór. Spotkanie odbyło się na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. W trakcie spotkania omówiono bieżące i planowane działania w projekcie.
W terenie zaprezentowano obiekty edukacyjne jakie posiada nadleśnictwo i omówiono specyfikę działalności edukacyjnej Lasów Państwowych. Spotkanie zakończono wspólnym spacerem po starówce w Pszczynie, prezentacja zabytków miasta oraz parku.

2.    Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Kobiór do miasta Frydlant nad Ostrawicą;

W dniach 10-11 października przedstawiciele Nadleśnictwa Kobiór gościli na terenie miasta Frydlant na Ostawicą. W trakcie pobytu odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Frydlant z Panią Burmistrz oraz pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację projektów transgranicznych. Było ono okazją do zapoznania z tematyką zrealizowanych w ostatnich latach oraz będących w trakcie realizacji mikroprojektów.
Kolejne punkty pobytu to:

1.    Miasta Frydlant i prezentacja obiektów historycznych i kulturowych, które zostały zrewitalizowane z funduszy unijnych, jako projekty transgraniczne. Zwiedzanie centrum miasta, Kościół św Bartłomieja, Klasztor Boromeusza wraz z zabytkową kaplicą Jana Nepomucyna.
2.    Zapoznanie się z „Technotrasą” i pobyt w Galerii Artystycznej Emalii i Żeliwa. Galeria prezentuje historię hutnictwa na terenie Miasta Frydlant oraz unikatowe prace artystów wykonane w technice emaliowania.
3.    Pobyt w Artystycznej Pracowni Emaliarskiej i udział w warsztatach zdobienia emalią. W trakcie pobytu w pracowni uczestnicyzapoznali się z projektami realizowanymi w ramach współpracy transgranicznej między partnerami polskimi i czeskimi.
4.    Zwiedzanie odlewni żeliwa „Beskyd” na terenie Miasta Frydlant. Podczas pobytu na terenie odlewni polska grupa miała okazję obserwować pracę pieca hutniczego oraz produkcję wyrobów żeliwnych,zapoznać się z historią miasta związaną z hutnictwem żelaza.
5.    Pobyt na górze Ondrejnik położonej na wysokości 890 m.npm. W trakcie pobytu nasza grupa miaa okazję zobaczyć zabytkową kamienną kaplicę św. Antoniego, obiekt odrestaurowany z funduszy unijnych w ramach realizacji mikroprojektów. U podnóża góry czescy partnerzy zaprezentowali nam edukacyjną ścieżkę leśną „Vyhlidka”. Ścieżka charakteryzuje się oryginalnymi rozwiązaniami projektowymi i bogatą tematyką edukacyjną.
6.    Ostatnim punktem pobytu było spotkanie z przedstawicielami czeskiego partnera
 w trakcie którego szczegółowo została omówiona realizacja naszych projektów, zaawansowanie prac i harmonogram działań do końca roku 2022.

3. Warsztaty plastyczne :

W dniach 8 grudnia odbyły się 3 warsztaty plastyczne związane tematycznie z realizowanym projektem. W warsztatach uczestniczyła młodzież szkolna ze szkół z terenu powiatu pszczyńskiego i Miasta Tychy. Były to: Warsztaty twórcze - płaskorzeźba z motywem roślinnym, Warsztaty ceramiczne z motywem pra-żubra i pra-rośliny.
Warsztaty plastyczne - grafika z motywem roślinnym.
W trakcie warsztatów wykonywano prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Powstały prace w technice monotypii, grafika z motywem roślinnym i rzeźba w glinie. W wykonywanych pracach wykorzystano elementy związane z żubrem jako gatunkiem prehistorycznym oraz roślinami występującymi na naszej planecie w minionych epokach.

4.Spotkanie otwierające szkołę leśną:

W dniu 12 grudnia odbyło się spotkanie otwierające utworzoną szkołę leśną.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele RDOŚ Katowice, Gminy Pszczyna przedstawiciel projektanta i wykonanwcy, nauczyciele szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu i Studzienicach. W trakcie spotkania zaprezentowano zrealizowany projekt, omówiono poszczególne działania w projekcie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem nowo utworzonego obiektu.

5. Wykonanie materiałów promocyjnych:

W ramach promocji projektu zaprojektowano i wykonano: kubki ceramiczne, torby bawełniane, koszulki bawełniane, zakładki papierowe, folder informacyjny o projekcie oraz kalendarz biurkowy.

6.Utworzenie „Szkoły Leśnej”:

Ekspozycja szkoły leśnej powstała po zaadoptowaniu dawnego budynku kasowego zlokalizowanego w części edukacyjnej Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. W sąsiedztwie ekspozycji zlokalizowana jest zagroda pokazowa żubrów
oraz ścieżka edukacyjna „W krainie pszczyńskiego żubra” .
W powstałej Szkole Leśnej zamontowano następujące elementy edukacyjne:

1.Pięć kasetonów podświetlanych diodami LED prezentujących czternaście epok geologicznych wraz z lustracjami zmian zachodzących na ziemi na przełomie dziejów (wędrówkę kontynentów).
2.Model Spirali Czasu. Grafika oparta na strukturze muszli amonitu przedstawia zaczynając od centrum pradzieje ziemi. Spiralnie poukładane są one zgodnie z wykazem stratygraficznym i wzbogacone w wybrane wydarzenia geologiczne lub ewolucyjne. Całkowity czas trwania ewolucji geologicznej ziemi i życia na niej został w tej grafice przyrównany do jednego roku. Poszczególnym wydarzeniom z przed tysięcy i milionów lat przypisano daty w obrębie jednego roku. Taki model myślowy pozwala na zrozumienie czasu trwania ewolucji homo sapiens i innych istot zamieszkujących ziemię obecnie i w przeszłości.
3.Drzewa Dewońskie. W szklanej gablocie zamontowano pięć modeli pra-drzew z epoki dewonu, tj.: paproć drzewiasta (Medullosa), drzewiasta forma widłaków (Lepidodendron), drzewiasta forma skrzypów (Kalamit), rośliny nagonasienne (Kordait), oraz drzewo z gatunku kladoksylopsydów (Eospermatopteris). W tle na ścianie gabloty zamieszczona została grafika z lasem dewońskim.
4.Historia żubra na tle historii roślinności Polski. W przeszklonej gablocie osadzono makietę przedstawiającą zmieniającą się roślinność w zależności od panującego klimatu w okresie ostatnich 10000 lat (Holocen) . Nad makietą wykonana została instalacja czterech ramek cyfrowych z prezentacjami pokazującymi historię powstania gatunku żubr.

 

Dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu - https://kobior.katowice.lasy.gov.pl/szkola-lesna-galeria