Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, takie jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza itp. Do użytków ekologicznych mogą być również zaliczone zdewastowane łąki, pastwiska, stawy, które nie mają dużego znaczenia gospodarczego, mają jednak szczególne wartości przyrodnicze.

W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kobiór istnieją 4 użytki ekologiczne, z których jeden leży ściśle na gruntach Nadleśnictwa:

• „Paprocany"; łąkowo – wodno – torfowiskowy, w całości na gruntach LP,
• „Mały Lasek"; przesuszone torfowiska na gruntach miasta Tychy,
• „Stawy Jedlina"; kompleks stawów i podmokłych łąk w gminie Bojszowy,
• „Zapadź"; torfowisko w gminie Miedźna.


Użytek ekologiczny „Paprocany" to zespół zarastających stawów, bagien i podmokłych łąk, ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin bagiennych i wodnych.  Obszar ten jest ważnym obszarem lęgowym i żerowiskowym ptaków wodno – błotnych, licznych płazów, częścią terytorium wydry, a także tarliskiem niektórych gatunków ryb. Z gatunków chronionych wymienia się tu: grzybienie białe i grążel żółty (oba objęte ochroną częściową), jest to także obszar występowania rosiczki, orzecha wodnego, bagna, storczyków i innych roślin związanych ze środowiskiem bagiennym i wodnym. Użytek położony jest w obrębie Tychy, leśnictwie Żwaków i obejmuje wydzielenia nieleśne o powierzchni 19 ha
Użytek ekologiczny Paprocany