Asset Publisher Asset Publisher

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Informacja dla właścicieli lasów o inwentaryzacji lasów wszystkich własności

Nadleśnictwo Kobiór informuje, że na zlecenie Ministra Klimatu i Środowiska w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym Minister Klimatu i Środowiska wystosował prośbę o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.


Bieżąca inwentaryzacja będzie już czwartą tego typu. Wyniki potrzebne są do monitorowania stanu lasu oraz trendu zachodzących w nich zmian. Z wynikami poprzednich inwentaryzacji można zapoznać się na stronie banku danych o lasach