Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Kobiór

Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy oraz typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, z 9 regionów biogeograficznych. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest:

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku (ochrona dzikich ptaków) jest:

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku (ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Polskie prawo w tym zakresie zostało zintegrowane z prawem europejskim w Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

 

W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kobiór znajdują się trzy obszary chronione sieci Natura 2000. Są to dwa obszary ochrony ptaków i jeden ochrony siedlisk:

 

PLB240001 – „Dolina Górnej Wisły"; obszar specjalnej ochrony ptaków, obejmujący w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Jezioro Goczałkowickie i niewielki obszar na północ i wschód od niego, w tym oddziały 133 i 134 obrębu Pszczyna o łącznej powierzchni 58,08 ha. Całkowita powierzchnia ostoi wynosi 24740 ha. Obszar ten zatwierdzony został jako OSO w listopadzie 2004 r. (Rozp. Min. Środ. z dnia 21 lipca 2004 r. Dz. U. 2004, nr 229, poz. 2313, z 21 października 2004 r.).

Występuje tu co najmniej 29 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (w tym wszystkie gatunki czapli) i 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Lęgi odbywa tu co najmniej 1% populacji krajowej 19 gatunków z załącznika I. Jest to ważny korytarz ekologiczny i szlak migracyjny ptaków.

Ptaki będące przedmiotem ochrony:

A022 Ixobrychusminutusbączek C, PCK

A023 Nycticoraxnicticoraxślepowron C, PCK

A029 Ardeapurpureaczapla purpurowa C, PCK

A176 Larusmelanocephalusmewa czarnogłowa C

A196 Chlidoniashybridarybitwa białowąsa C, PCK

A197 Chlidoniasnigerrybitwa czarna C

A193 Sterna hirundorybitwa rzeczna C

A321 Ficedulaalbicollismuchołówka białoszyja C

C – ochrona ścisła wg Rozporz. MŚ z 2011 r.
PCK – gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi
 
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Wisły

 

PLB120009 Stawy w Brzeszczach; obszar specjalnej ochrony ptaków ciągnący się nieregularnie po obu stronach Wisły, od Dankowic w gminie Wilamowice do Nowego Bierunia. Ostoja obejmuje ciąg stawów położonych wzdłuż koryta Wisły, oraz grunty przyległe. Szczególnie rozbudowany jest system stawów po wschodniej stronie Wisły. W granicach ostoi znajdują się jedynie oderwane fragmenty gruntów Nadleśnictwa. Całkowita powierzchnia ostoi wynosi 3066 ha. W granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kobiór znajduje się mniej niż połowa ostoi, położona jest po zachodniej stronie Wisły. Obszar ten został zatwierdzony jako OSO w lutym 2011 r. (Rozp. Min. Środ. z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz. U. 2011, nr 25, poz. 133, z 4 lutego 2011 r.).

Występuje tu co najmniej 14 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Lęgi odbywa tu co najmniej 1% populacji krajowej 9 gatunków z załącznika I. Jest to ważny korytarz ekologiczny i szlak migracyjny ptaków.

Ptaki będące przedmiotem ochrony:

A022 Ixobrychusminutusbączek C, PCK

A023 Nycticoraxnicticoraxślepowron C, PCK

A176 Larusmelanocephalusmewa czarnogłowa C

A196 Chlidoniashybridarybitwa białowąsa C, PCK

Obszar specjalnej ochrony ptaków Stawy w Brzeszczach
 
 
PLH240039 „Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki";

Specjalny obszar ochrony siedlisk obejmujący południowo – zachodnią połowę zbiornika i wąski pas przybrzeżny. Większość obszaru należy do zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa, ale nie występują tu żadne jego grunty. Całkowita powierzchnia ostoi wynosi 1650 ha, z czego ponad 80% powierzchni to wody i bagna. Jest to obszar występowania gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym, wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Utrzymuje się tu stabilna populacja piskorza, 3-4 rodziny wydry, kumak nizinny, traszka grzebieniasta. Prawdopodobnie istnieje tu również populacja żółwia błotnego. Cennym elementem ostoi są wodne fitocenozy salwinii pływającej i żabiścieku pływającego, a także łęgi wierzbowe i zbiorowiska szuwarowe.

Obszar ostoi jest ważnym miejscem lęgowym i żerowiskowym szeregu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodnym i nadwodnym – jest częścią ostoi ptasiej „Dolina Górnej Wisły".

Siedliska będące przedmiotem ochrony:

3150 - Starorzecza i naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne ze zw. Nymphaeion, Potamion

Ptaki będące przedmiotem ochrony:

A081 Circus aeruginosus– błotniak stawowy C

Inne gatunki zwierząt będące przedmiotem ochrony:

1355 Lutra lutrawydra Cz-

1188 Bombinabombinakumak nizinny C, II

1145 Misgurnusfossiluspiskorz C, PCK

Specjalny obszar ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki