Asset Publisher Asset Publisher

LASY NADLEŚNICTWA

Zasadniczą część Nadleśnictwa stanowią Lasy Pszczyńskie, niekiedy dzielone na Lasy Kobiórskie (część zachodnia) i Lasy Pszczyńskie (część wschodnia, dawniej Dolne Lasy Pszczyńskie). Obszar Nadleśnictwa położony jest na południe od przemysłowego centrum województwa śląskiego.W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajdują się m.in. miasta Tychy, Mikołów i Pszczyna, a najbardziej na północ wysunięte kompleksy leśne Nadleśnictwa oddalone są o ok. 10 km od centrum Rudy Śląskiej i ok. 12 km od centrum Katowic.

Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa Kobiór to obecnie 21 368 ha, w tym powierzchnia leśna 20373 ha,  co powoduje, że Kobiór jest jednym z największych nadleśnictw w RDLP Katowice. Zasięg terytorialny wynosi 730,5 km2 .

Czynnikiem determinującym kondycję lasów Nadleśnictwa Kobiór jest ich położenie w obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, co pociąga za sobą cały splot negatywnych czynników nękających przyrodę. Wpływy te głęboko przeobraziły tutejsze lasy, lecz ich nie zniszczyły. W dużym, zwartym kompleksie Lasów Pszczyńskich, przyroda potrafiła przeciwstawić się negatywnej działalności człowieka i choć na przeważającej powierzchni uległa niekorzystnym przemianom, to nie zatraciła siły regeneracji, zachowując zdolność do odradzania naturalnych układów biocenotycznych. Obserwowana od szeregu lat wyraźna poprawa czystości środowiska w połączeniu z proekologiczną, wielofunkcyjną gospodarką leśną, dobrze wróży odradzającej się przyrodzie. Chore, często zamierające lasy, wyraźnie odżyły, odradzają się jodły i świerki, sztuczne sośniny na żyznych siedliskach skutecznie przebudowuje się na drzewostany mieszane i liściaste o składzie zbliżonym do naturalnego.

Jedną z podstawowych funkcji gospodarki wielofunkcyjnej jest szerokie udostępnienie lasów społeczeństwu w celu nauki, odpoczynku i rekreacji. Współpraca z młodzieżą z okolicznych szkół, organizowanie różnorodnych form kontaktu z przyrodą, zarówno przez prelekcje, pogadanki jak też pobyty w lesie, to zadanie na stałe wpisane do harmonogramu pracy miejscowych leśników.

Lasy Pszczyńskie mają długą historię i ugruntowaną tradycję myśliwską. Ich prestiż jako wspaniałego łowiska ugruntował były właściciel Książę Jan Henryk XI Hochberg von Pless.

Obok atrakcji przyrodniczych – pięknych drzewostanów, kwiecistych łąk, licznych stawów i bagien z bogatą florą i fauną oraz innych osobliwości natury (jak choćby jednego z kilku w kraju stad żubrów) w Lasach Pszczyńskich i ich otoczeniu znajdziemy wspaniałe zabytki architektury, kultu, sztuki oraz tradycji myśliwskiej. Lasy Pszczyńskie przygotowane są również na przyjęcie turystów; posiadają dobrze rozwiniętą bazę turystyczną i rekreacyjną.