Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego  w  świadectwie  ukończenia  szkoły  podejmą  pracę  w  leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, udokumentowaną długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich.

2.   W terminie do 08 września 2023 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

2.1.   absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

2.2.  absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

2.3.  W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

3.  Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:

3.1. Oświadczenie   dotyczące    przetwarzania   danych    osobowych    zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1.

3.2. Oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 2.

4.   Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności  z oryginałem.

5.   W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:

5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich   i wyższych szkół leśnych.

5.3. O  terminie  i  miejscu  egzaminu  Kandydaci  zostaną  powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6.   Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.

7.  Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.

8.  Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a), listownie, w kopercie z dopiskiem "STAŻ" na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH UL. ŚW. HUBERTA 43-45, 40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach, tel.(32) 609-45-13.