Asset Publisher Asset Publisher

Zasady zachowania się w budynku edukacyjnym oraz na ścieżce edukacyjnej Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.

1. Uczestnicy zajęć w budynku edukacyjnym oraz przebywający na ścieżce edukacyjnej zobowiązani są do:

  a. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
  b. Stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów i edukatorów.
  c. Nie oddalania się do grupy bez uzgodnienia tego faktu i uzyskania zgody opiekuna.
  d. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów oraz innych uczestników wycieczki.
  e. Traktowania z należytym szacunkiem elementów wyposażenia oraz eksponatów.
  f. Bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.

2. Ścieżka edukacyjna ma charakter otwarty, wstęp na teren ścieżki jest bezpłatny.

3. Ze ścieżki  edukacyjnej można korzystać od wtorku do niedzieli. Godziny udostępniania reguluje załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

4. Osoby odwiedzające ścieżkę zobowiązane są do przestrzegania zasad zachowania się na ścieżce, zapoznania się z informacjami o zagrożeniach
i zasadach zachowania bezpieczeństwa w lesie, o których mowa poniżej.

4a. Zasady zachowania się na ścieżce edukacyjnej:

Podczas wędrówki po naszej ścieżce edukacyjnej pamiętajmy o przestrzeganiu ustanowionych zasad co pozwoli na zachowanie tego terenu  w nienaruszonym stanie. W zamian możemy oczekiwać, że przyroda pozwoli nam mile spędzić czas, będziemy ją poznawać i podziwiać jej piękno:
• Nie śmiecimy.
• Nie hałasujemy.
• Na terenie ośrodka obowiązuje ruch pieszy.
• Nie wjeżdżamy pojazdami mechanicznymi i rowerami.
• Nie zrywamy roślin, nie niszczymy i nie uszkadzamy drzew i krzewów.
• Nie dokarmiamy żubrów i ich nie płoszymy.
• Nie wprowadzamy psów.
• Nie przechodzimy przez ogrodzenie.
• Nie niszczymy urządzeń turystycznych, znaków lub tablic.
• Poruszamy się tylko wyznaczonymi szlakami.
• Nie używamy ognia, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo pożarowe.

4b. Informacje o zagrożeniach:

Las to obszar ogólnie dostępny. Żywe organizmy, różnorodnie ukształtowany  teren, zmienne warunki atmosferyczne sprawiają, że las to dynamiczny obiekt
z zachodzącymi w sposób ciągły procesami mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo osób w nim przebywających.
Obszar ścieżki edukacyjnej, jak i terenów do niej przyległych  mogą w określonych sytuacjach stanowić źródło różnorodnych zagrożeń, m.in.:
• Zmienne, niekorzystne warunki meteorologiczne (burze, wiatry, wysokie i niskie temperatury)
• Kontakt z różnorodnymi czynnikami biologicznymi (rośliny: pyłki kwiatowe, kolce, ciernie; gleba: wirusy, grzyby, owady i inne: kleszcze, meszki, komary, pszczoły, osy, szerszenie;  gady: żmija zygzakowata.
• Nierówności terenu: gałęzie, konary, pniaki, korzenie, leżące drzewa.
• Utrata orientacji w terenie.

4c. Bezpieczeństwo w lesie:

Obowiązki opiekuna grupy:
• Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki przez cały czas jej trwania.
• Nadzorowanie przestrzegania obowiązujących zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach.
• Dbanie o porządek w miejscach przebywania grupy.
• Okresowe sprawdzanie stanu liczbowego grupy w  tym po zakończenie zajęć.
• Poinformowanie uczestników o konieczności posiadania stosownego ubioru oraz przewidywanych warunków atmosferycznych podczas trwania zajęć.
• Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.