Asset Publisher Asset Publisher

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  - rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,

  - szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

  - dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

  - skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  - rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

- budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (124 szt.)

- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) ( 37szt.)

- budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)

  - wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

- zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

Nadleśnictwo Kobiór w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów":

w roku 2017 wybudowało wieże przeciwpożarową w leśnictwie Zgoń
            - koszt budowy-  645 7500zł
            - kwota dofinansowania - 444192,49
Wieża została wyposażona w kolimator o wartości 6595,80zł; dofinansowany  kwotą 4558,07zł

- w roku 2018 zmodernizowało wieżę przeciwpożarową w leśnictwie Wyry
           - koszt modernizacji - 271 151,00zł
           - kwota dofinansowania - 178 500,00

- w roku 2022 – planowana jest modernizacja wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Promnice.
                      Modernizacja obejmuje  wymianę kabiny obserwatora.
                      Planowany koszt modernizacji – 285 000 zł brutto,
                          w tym dofinansowanie w wysokości 85%
                      Prace ukończone zostaną prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia br.

 


kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Zrealizowane w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach - w nadlesnictwie Kobiór:

Zadanie: Odbudowa stawu Piasek Mały, budowa punktu czerpania wody oraz utworzenie obszaru mokradłowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Zadanie realizowane w okresie: 2017 – 2020r

Główny cel:
Odbudowa stawu Piasek Mały- zwiększenie retencji stawu z zachowaniem pokładów torfu, lokalnych populacji roślin i zwierząt, poprawa warunków ich bytowania oraz rozrodu,
-wzmocnienie grobli wraz z zabudową siatek przeciw uszkodzeniom przez bobry
 Utworzenie obszaru mokradłowego – obejmującego obszar stawu Piasek Duży oraz sąsiadujący drzewostan olchowy- przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemie leśnym, poprawa uwilgotnienia przyległych siedlisk
- stabilizacja – wyrównanie poziomu wód gruntowych na terenach przyległych
- zapobieganie nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych, zapobieganie degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej
- odbudowa siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym
- zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub brak wody (ważki, mięczaki, płazy, gady, ptaki wodno-błotne, ssaki.
Budowa punktu czerpania wody do celów gaśniczych – zabudowa placu manewrowego wraz z basenem czerpalnym do poboru wody na wypadek pożaru

Dane techniczne obiektu:

Staw Piasek Mały – powierzchnia całkowita – 3,82ha;
   - powierzchnia wodna stawu - 1,09ha
   - pojemność części wodnej - 20 500 m3
   - pojemność części torfowej- 28 200m3
   - pojemność łącznie - 48 800m3


Obszar mokradłowy obejmujący:
   – staw Piasek Duży- pow. całkowita 2,66ha
   - pow. wodna stawu – 1,44ha
   - pojemność części wodnej – 7 300m3
   - pojemność części torfowej – 24 600m3
   - pojemność łączna – 31 900m3
   - drzewostan olchowy o powierzchni 3.38ha – połączony hydraulicznie i funkcjonalnie ze stawem Piasek Duży

Koszt wykonania- 1129,1 tyś zł
Finansowanie:
  – 82% - Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
  - 18% środki własne LP

 

Zadanie: Przebudowa i remont stawu „Żebrok”. Zwiększenie retencji poprzez przebudowę i przywrócenie pierwotnej pojemności istniejącego stawu „Żebrok

Zrealizowane w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Zadanie realizowane w okresie: 2019 – 2021r

Główny cel:

 • przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemie leśnym,
 • poprawa uwilgotnienia przyległych siedlisk,
 • stabilizacja – wyrównywaniu poziomu wód gruntowych na terenach przyległych,
 • przywracanie wartościowych zbiorowisk roślinności hydrofilnej,
 • zapobieganie nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych,
 • przeciwdziałanie zbyt szybkiemu spływowi wód powierzchniowych, które były przyczyną erozji gruntów terenu przyległego,
 • zapobieganie degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej,
 • odbudowa siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym m.in. do rozwoju fitobentosu i fitoplanktonu,
 • zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub brak wody tj.: owady (ważki), mięczaki, płazy (traszka, żaby), gady (zaskroniec), ptaki wodno-błotne, ssaki dla których staw jest nie tylko środowiskiem życia ale również wodopojem..

Zrealizowane prace:

 • przebudowa grobli czołowej aby zapewnić minimalne wyniesienie korony grobli 0,5 m ponad maksymalny poziom napełnienia stawu
 • remont grobli bocznych w celu ich wzmocnienia tak aby zapewnić minimalne wyniesienie korony grobli 0,5 m ponad maksymalny poziom napełnienia stawu
 • remont/wymiana urządzeń stawowych – mnicha, zastawek, odtworzenie palisady przy odłówce, rowu dennego w stawie, odłówki zastabilizowanej palisadą
 • wykonaniu wyspy z karp i wypłaszczeń w dnie dla płazów i ptaków
 • udrożnieniu i wykonaniu konserwacji wszystkich rowów opaskowych, doprowadzalnika i odprowadzalnika
 • wymiana niedrożnych rurociągów i przepustów
 • odmulenie i pogłębienie czaszy stawu
 • wykonaniu refugium o powierzchni ok 0,5 ha powyżej stawu w zagłębieniu terenu przylegającego do doprowadzalnika.

Dane techniczne obiektu:

 - powierzchnia stawu 5,0ha
 - powierzchnia wodna – 3,05ha
 - pojemność 41,4tyś m3
 - poziom piętrzenia hodowlany – 245,00m npm
 - poziom piętrzenia maksymalny – 245,25m npm
 - mnich żelbetowy śr 600mm,

Koszt wykonania- 814 tyś zł


Finansowanie

- 78% - Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”;
- 22%- środki własne LP


Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w rezerwacie „Żubrowisko” na terenie Nadleśnictwa Kobiór

Umowa Dotacji  Nr. 318/2014/Wn-50/OP-RE/D z dnia 03.06.2014 roku.

Beneficjent: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór

Tytuł zadania: „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w rezerwacie „Żubrowisko" na terenie Nadleśnictwa Kobiór"

Czas realizacji: 03.06.2014r. -  31.12.2017r.

Kwota  dotacji:   1 975 000,00 zł  
w tym 83% dotacji – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 17% udział własny Nadleśnictwa Kobiór.

Zakres i wielkość zadań:
- obsługa stada żubrów w rezerwacie „Żubrowisko" – 45 roboczo-miesiące;
- utrzymanie stada i zakup pasz – 561,2 ton;
- zachowanie łąk i pastwisk śródleśnych – 140,8 ton ;
- wzbogacenie naturalnej bazy pokarmowej żubrów – 4,0 ha;
- modernizacja i budowa urządzeń hodowlanych – 17 szt.;
- modernizacja tras do przewozu siana i pasz w rezerwacie „Żubrowisko" – 3,2 km;
- opieka weterynaryjna nad stadem „Żubrowisko", usługa nadzoru weterynaryjnego – zakup niezbędnych środków farmakologicznych i prefixów – 45 miesięcy;
- profilaktyka sanitarna – 220 ton;
- wprowadzenie elektrycznego systemu identyfikacji żubrów – 61 szt.;
- zakup maszyn i sprzętu na potrzeby prowadzonej hodowli żubra w rezerwacie „Żubrowisko" – 6 szt.;
- działania informacyjno – promocyjne popularyzujące cele projektu, czynnej ochrony gatunku - 5002 szt.;
- pielęgnacja starych nasadzeń drzew na terenie rezerwatu - 180 szt.;
- uzupełnienie historycznych alei dębowych na terenie rezerwatu poprzez nowe nasadzenia – 60 szt.;
- budowa zaplecza na sprzęt i maszyny rolnicze – 1 szt.;
- modernizacja elementów drewnianych: stanowisk karmowych, paśników i cielętnika – 8 szt.


150 lat Żubrów Pszczyńskich

Umowa Dotacji  Nr. 315/2015/31/EE/ee/D z dnia 20.08.2015 roku.

Beneficjent: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór

Tytuł zadania: „150 lat Żubrów Pszczyńskich"

Czas realizacji: 30.04.2015r. – 30.10.2015r.

Kwota  dotacji:   49 677,00 zł                              

Efekt ekologiczny:  Wzrost świadomości ekologicznej na terenie województwa śląskiego                       

Efekt rzeczowy:
- zakup 200 szt. nagród
- wykonanie 22 szt. tablic
- druk 2 000 egz. katalogu „Historia Żubrów Pszczyńskich"
- druk plakatu (30 szt.) i katalogu (500 szt.) na wystawę poplenerową,
- druk 2 000 egz. bajki „Żubr"
- druk 2 000 egz.broszury edukacyjno-informacyjnej,
- Przeprowadzenie konkursu na plakat jubileuszowy wraz z wystawą pokonkursową: druk 30 egz. plakatu wystawy pokonkursowej, druk 200 egz. plakatu zwycięskiego, druk i oprawa 25 plakatów na wystawę pokonkursową, druk 200 egz. katalogu.                                        


Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce

Beneficjent :


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 
Partnerzy projektu:


- Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie (OKL)
- Nadleśnictwo Niepołomice
- Nadleśnictwo Kobiór
- Stowarzyszenie Miłośników Żubrów (SMŻ)

 
Tytuł projektu:
Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce
 
Czas realizacji:
lata 2010– 2013

 
Wartość projektu: 7910853,40 zł
 
Dofinansowanie:
85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 5.1. V osi priorytetowej: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-155/09/00
 
Współfinansowanie:
15% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa nr 615/2010/Wn-50/OP-WK-PS/D o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych projektu realizowanego w ramach V priorytetu POIiŚ

Opis projektu

Głównym celem projektu jest wdrożenie zatwierdzonej przez Ministra Środowiska „Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce". Projekt będzie obejmował działania ex situ, ale będzie mocno powiązany z czterema projektami obejmującymi ochronę gatunku in situ we wszystkich regionach jego występowania.

Jednym z ważniejszych celów ochrony gatunku jest dążenie do zwiększenia liczebności również w części ex situ, pod warunkiem zapewnienie komfortu zwierzętom, zatem dąży się do tworzenia nowych stad. W

projekcie zamierza się utworzyć nowe stado i wspomagać doradztwem wszelkie dalsze inicjatywy. W ramach utrzymania populacji żubra planuje się prowadzenie opieki nad stadami i poprawę komfortu ich bytowania. W projekcie planowany jest monitoring stanu zdrowia żubrów przy pomocy jednolitych z częściami in situ metod.

Istotnym zadaniem jest ochrona zmienności genetycznej w obrębie gatunku, dla której stada utrzymywane w niewoli stanowią rezerwę genetyczną. Projekt obejmuje między innymi analizy rodowodowe i monitoring genetyczny służące opracowywaniu bieżących planów wymiany /reintrodukcji/, wzbogacania stad poprzez przewóz właściwych zwierząt. Skuteczność ochrony zmienności genetycznej i przeciwdziałania negatywnym skutkom inbredu jest współmierna do wielkości populacji objętej programem, stąd konieczne jest uwzględnienie wszystkich stad każdej linii genetycznej (nizinnej lub nizinno-kaukaskiej), zarówno w kraju, jak i we współpracy z innymi krajami Europy. Ważnym działaniem związanym z ochroną zmienności genetycznej jest prowadzenie Księgi Rodowodowej żubrów.

Równie ważnym elementem dalszej ochrony żubra w Polsce jest podniesienie akceptacji społecznej oraz

przedstawienie znaczenia żubra jako gatunku spełniającego kryteria „umbrella species". Projekt obejmuje

informowanie lokalnych społeczności poprzez broszury czy stronę www na temat znaczenia żubra i celów

restytucji. Ważna jest również prezentacja gatunku w planowanych zagrodach pokazowych oraz organizowanie konferencji i warsztatów na temat projektu i czynnej ochrony gatunku.

Cele

Główny cel strategiczny: zapewnienie trwałości istnienia krajowej populacji żubra

- utrzymanie istniejących stad zamkniętych jako rezerwa genetyczna dla gatunku

- tworzenie nowych stad zamkniętych

- koordynacja i realizacja wymiany osobników pomiędzy stadami (zamkniętymi i wzbogacanie wolnych populacji osobnikami ze stad zamkniętych)

- monitorowanie stanu zdrowia żubrów z populacji zamkniętych

- ochrona zmienności genetycznej poprzez monitoring genetyczny, stworzenie Banku Genów Żubra oraz analizy i doradztwo w zakresie hodowli

Oczekiwane rezultaty

Zadaniem projektu jest optymalizacja ochrony zmienności genetycznej gatunku w połączeniu z aspektami zdrowotnymi, współpraca krajowych ośrodków, współpraca z zagranicznymi hodowlami, wzrost rangi kraju w globalnym procesie ochrony żubra oraz wzrost wiedzy i akceptacji społeczeństwa dla żubra i potrzeb ochrony przyrody.