Web Content Display Web Content Display

Regulamin korzystania z dróg leśnych dopuszczonych do ruchu konnego w Nadleśnictwie Kobiór

Regulamin korzystania z dróg leśnych dopuszczonych do ruchu konnego w Nadleśnictwie Kobiór

(zał. nr 1 do Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór nr 28/2021 z dnia 25.10.2021)

 1. Drogi leśne dopuszczone do ruchu konnego przeznaczone są wyłącznie do indywidualnego niekomercyjnego użytkowania koni wierzchowych. Drogi te pozostają drogami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej.
 2. Organizowanie imprez  związanych z jazdą konną jak również komercyjne użytkowanie dróg leśnych możliwe jest tylko po uprzednim zawarciu stosownej umowy z Nadleśnictwem Kobiór.
 3. Przed skorzystaniem z dróg leśnych dopuszczonych do ruchu konnego każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania. Rozpoczęcie korzystania z drogi leśnej dopuszczonej dla ruchu konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.
 4. Organizatorem turystyki konnej są osoby fizyczne, ośrodki jeździeckie, stadniny, gospodarstwa posiadające konie itp.  Za ewentualne wypadki na szlakach konnych odpowiada użytkownik (jeździec) lub organizator turystyki konnej.
 5. Zabrania się jazdy konnej bez opieki osobom w wieku poniżej 18 lat. Każdy dorosły użytkownik korzysta z drogi leśnej dopuszczonej do ruchu konnego na własną odpowiedzialność, a osoby poniżej 18 roku życia użytkują taką drogę za odpowiedzialnością opiekuna.
 6. Droga leśna dopuszczona do ruchu konnego ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, przy korzystaniu z dróg leśnych.
 7. Na drodze dopuszczonej do ruchu konnego mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez wiedzy Nadleśnictwa Kobiór, np. suche konary, złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry itp. Nadleśnictwo Kobiór nie ponosi odpowiedzialności za skutki wystąpienia ww. przeszkód na drogach leśnych.
 8. Jazda konna jest dopuszczona jedynie stępem i jedynie po drogach leśnych i terenach/placach do tego dopuszczonych.
 9. Wskazane jest poruszanie się konno środkiem drogi. Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników drogi obowiązuje ruch prawostronny.
 10. Zbaczanie z udostępnionych dróg leśnych jest dopuszczalne jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 11. Poruszanie się po drogach leśnych dopuszczonych do ruchu konnego jest dozwolone od wschodu do zachodu słońca.
 12. Obowiązek uprzątnięcia po koniu (nieczystości, odchodów itp.) spoczywa na jeźdźcu.
 13. Na odcinkach dróg leśnych dopuszczonych do ruchu konnego, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
 14. Droga leśna dopuszczona do ruchu konnego oznakowana jest  piktogramem w formie głowy konia koloru białego naniesionej na pień drzewa.
 15. Poszczególne odcinki dróg leśnych mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU.
 16. Osoby korzystające z dróg leśnych udostępnionych do jazdy konnej zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 17. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112)
 18. Nadleśnictwo Kobiór nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania z dróg leśnych dopuszczonych do ruchu konnego.
 19. Informacje o przebiegu dróg leśnych dopuszczonych do ruchu konnego (mapki wraz z zaznaczoną ich lokalizacją) zamieszczono na stronie internetowej Nadleśnictwa Kobiór www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

Numery telefonów:
- Numer alarmowy: 112
- Straż Pożarna: 998
- Policja: 997
- Pogotowie Ratunkowe: 999
- Nadleśnictwo Kobiór: 32 218-81-81

Drogi leśne dopuszczone do ruchu konnego - Leśnictwo Wola

Drogi leśne dopuszczone do ruchu konnego - Leśnictwo Żwaków