Gajówka Osowiec - regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Gajówki Osowiec

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Z Gajówki Osowiec mogą korzystać osoby po uprzednim zgłoszeniu swego pobytu u gospodarza obiektu, dokonaniu wpisu w Ewidencji osób korzystających z Gajówki i uregulowaniu należności.
2. Każda osoba przyjęta na pobyt w pełni akceptuje regulamin obiektu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Gajówki, siedzibie Nadleśnictwa Kobiór ul. Katowicka 141 43-211 Piasek oraz na stronie internetowej https://kobior.katowice.lasy.gov.pl/gajowka-regulamin
4. Korzystanie ze sprzętu będącego na wyposażeniu winno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Zabrania się:
  • palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych w pomieszczeniach Gajówki
  • wynoszenia jakiegokolwiek wyposażenia poza obręb Gajówki
  • używania elektrycznych urządzeń grzewczych nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji w pokojach hotelowych (np. grzałki )
  • samowolnego naprawiania instalacji lub sprzętu elektrycznego czy gazowego
  • wnoszenia, przechowywania materiałów niebezpiecznych (cieczy łatwopalnych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych itp.)
6. O uszkodzeniu sprzętu lub awariach należy niezwłocznie powiadomić gospodarza obiektu

DOBA HOTELOWA

1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.
2. Cisza nocna obowiązuje od  22:00 do 6:00.
3. Doba hotelowa trwa od  12:00 do 10:00 następnego dnia
4. Przedłużenie pobytu nastąpi w miarę dysponowania wolnymi pokojami, salą, wiatą
5. Nadleśnictwo nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach hotelowych
6. Broń myśliwska, poza czasem wyjść na polowanie,  winna być zabezpieczona w szafkach na broń.

REZERWACJA I OPŁATA ZA POBYT

1. Opłata za pobyt na terenie Gajówki jest zgodna z cennikiem dostępnym do wglądu w siedzibie ośrodka i siedzibie Nadleśnictwa Kobiór
2. Odpłatność za pobyt na terenie Gajówki następuje po:
  • Uregulowaniu należności za pobyt
  • Zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami na zasadzie przedpłaty za cały okres pobytu lub wynajmu, lub wpłaty zaliczki w wysokości 50% szacowanego kosztu pobytu, a pozostała część bezpośrednio po zakończeniu wynajmu lub pobytu
3. Faktura VAT za pobyt jest wystawiana w siedzibie zarządcy Gajówki tj. Nadleśnictwie Kobiór, ul. Katowicka 141, 43-211 Piasek
4. Właściciel Gajówki zastrzega sobie możliwość do pobrania, w momencie meldowania, depozytu gotówki w wysokości równej przewidywanej opłacie za cały pobyt.
5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości min. 50% przewidywanej całkowitej wartości pobytu. Opłata musi być wniesiona min. 30 dni przed terminem rezerwacji. Brak przedpłaty we wskazanym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji, bez podania przyczyn.
6. W przypadku nie odwołania, najpóźniej na 14 dni od przewidywanej daty rozpoczęcia pobytu lub nie rozpoczęcia pobytu, przedpłata nie zostanie zwrócona.
7. W przypadku realizacji pobytu zgodnie z dokonaną rezerwacją całość przedpłaty zostaje rozliczona na poczet zarezerwowanego pobytu, pomniejszonym o wartość wniesionej przedpłaty.

USŁUGI

1. Gajówka Osowiec świadczy usługi zgodnie z należytym standardem
2. W przypadku zastrzeżeń Gości dotyczących jakości świadczonych usług, Gość proszony jest o jak najszybsze ich zgłaszanie u osoby udostępniającej obiekt. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
3. Gajówka Osowiec ma zapewnić Gościom:
  • Optymalne warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
  • Bezpieczeństwo pobytu w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • Sprawną pod względem technicznym obsługę i szybkie usunięcie ewentualnych usterek
4. Na terenie Gajówki istnieje możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie. Posiłek może zostać przygotowany wyłącznie w wyznaczonej do tego celu kuchni oraz wiacie zewnętrznej
5. Na terenie Gajówki istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z wiaty drewnianej z miejscem na grill i ognisko – po wcześniejszym zgłoszeniu lub rezerwacji
6. Na terenie Gajówki dostępna jest bezpłatna sieć Wi-Fi udostępniana w momencie rejestracji w księdze meldunkowej
7. Istnieje możliwość połączenia pobytu w Gajówce z polowaniem wykonywanym na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kobiór

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Właściciel Gajówki nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia rzeczy czy mienia wniesionego na teren Gajówki przez osoby korzystające w jej usług
2. Gość Gajówki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu faktycznego i wyposażenia wynajmowanego pokoju, sali czy wiaty, a ewentualne braki lub uszkodzenia zgłosić niezwłocznie obsłudze Gajówki.
3. Za uszkodzenie, zniszczenie  bądź zagubienie przedmiotów znajdujących  się na wyposażeniu Gajówki Użytkownik uiści  3-krotną wartość przedmiotu w kasie lub na konto Nadleśnictwa Kobiór BNP Paribas S.A.  11 2030 0045 1110 0000 0041 9820
4. Opłata za zgubienie klucza, wydawanego niezwłocznie po zameldowaniu, wynosi 50 zł
5. Na terenie Gajówki znajduje się ograniczona ilość pokoi, w których znajdują się szafy przystosowane do przechowywania broni. Szafy te udostępniane są bezpłatnie myśliwym wynajmującym pokoje w Gajówce.
6. Na terenie Gajówki nie wolno używać urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pomieszczeń czy wynajmowanych obiektów z wyjątkiem ładowarek do urządzeń typu telefon lub komputer przenośny.
7. Dzieci, przebywające na terenie Gajówki, muszą znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci w trakcie ich pobytu.