Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z działalnością

Nadleśnictwa Kobiór

Szanowny/-a  Pan/Pani

w ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), a także w celu dostarczenia informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Nadleśnictwo Kobiór oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych przekazujemy poniżej niezbędne informacje w tym zakresie:

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego jakie stosunki łączą nas z Panem /Panią.

Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub Pani/Pana zgoda wyrażona w określonym celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością - raportujemy, analizujemy  i wiele innych.

W pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane po prostu dlatego, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas takie obowiązki, jak na przykład obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych zależą więc od tego, jaka relacja nas łączy.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą 43-211       Piasek, ul. Katowicka 141, e-mail:  kobior@katowice.lasy.gov.pl, telefon: +48 32 218 81 81
 1. Administrator danych, mając na uwadze art. 5 RODO stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania i poufności.
 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z przedstawicielem administratora kierując korespondencję na adres e-mail: do.kobior@katowice.lasy.gov.pl, lub adres z siedziby 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, telefon: +48 32 218 81 81.
 1. Poniżej przedstawiamy możliwe cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane odpowiednio:
 1. w celu zawarcia umowy i jej realizacji;
 2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, ochrona mienia (w tym monitoring siedziby i terenu wokół siedziby Nadleśnictwa Kobiór, terenu Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka oraz terenów leśnych), wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, w celach wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wystawianie faktur, asygnat), w tym celach dowodowych, analitycznych i statystycznych;
 4. w celu rekrutacji, zatrudnienia;
 5. na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 7. w celu prawidłowej realizacji zadań wskazanych w Ustawie o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz.U.  z 2017r. poz. 788 z późniejszymi zmianami);
 8. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych przez okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je zwierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.
 1. Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.
 1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Kobiór są:
 1. art. 6 ust 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów;
 4. art. 6 ust.1 lit f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
 5. art. 6 ust.1 lit e RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane od momentu ich pozyskania, do czasu:
 1. dochodzenia roszczeń związanych z np. umową;
 2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 3. realizacji czynności związanych z zapobieganiem nadużyciom i oszustwom, do czasu przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;
 4. realizacji obowiązków statystycznych i archiwizacyjnych;
 5. w przypadku zgody, do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Przechowujemy dane osobowe również:

 1. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Nadleśnictwo Kobiór zobowiązane jest do zachowania danych dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli  ich przez organy publiczne.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom, współpracownikom Nadleśnictwa Kobiór, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na podstawie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, firmom prawniczym, informatycznym oraz księgowym). Dane będą udostępniane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,d,e,f niezbędne do realizacji celu.
 1. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 1. Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pani/Pan nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały nam one przekazane. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione w zakresie niezbędnym do zawarcia/realizacji umowy, prowadzenia korespondencji. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są przetwarzane w celach opisanych we wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie niezbędnym, a podyktowanym, wyżej opisanymi celami.

 

Szczegółowe informacje zawieramy w poniższych treściach Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dla następujących przypadków:

 1. Jeśli zawiera Pan/Pani umowę z Nadleśnictwem -> patrz  KLAUZULA INFORMACYJNA –

(DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Z NADLEŚNICTWEM KOBIÓR)

 1. Jeżeli przebywasz na terenie siedziby i terenie wokół siedziby Nadleśnictwa, na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka (Woszczyce, ul. Batorego 26) lub na terenach leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Kobiór:

Nadleśnictwo Kobiór uprzejmie informuje, iż teren siedziby i teren wokół siedziby Nadleśnictwa, teren Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka (Woszczyce, ul. Batorego 26) oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

 

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo jest PGL LP Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, e-mail:  kobior@katowice.lasy.gov.pl, telefon: +48 32 218 81 81. Inspektorem Ochrony Danych jest do 31.08.2018r. Maria Lothamer (adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: IOD@isecure.pl). Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres do 30 dni lub w przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Nadleśnictwo powzięło wiadomość, iż mogą stanowić one dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.