Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie

Do zadań Nadleśnictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy:

• Zorganizowanie i obsługa PAD-u nadleśnictwa.
Nadleśnictwo tworzy i utrzymuje podstawowy PAD – Punkt Alarmowo Dyspozycyjny  w biurze nadleśnictwa  oraz zapewnia jego obsługę przez osobę o odpowiednim przeszkoleniu i predyspozycjach gwarantujących prawidłową realizację zadań przypisanych do tego stanowiska.

• Organizacja baz sprzętu gaśniczego i utrzymanie sił ratowniczych nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Kobiór posiada i utrzymuje bazę sprzętu z odpowiednim wyposażeniem – w Jankowicach ul. Żubrów 151, przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej.
Nadleśniczy na czas trwania akcji bezpośredniej powołuje pełnomocnika (dwóch do czterech) i ustala system gotowości do podejmowania działań i zabezpieczenie techniczne. Zadaniem pełnomocnika jest organizacja akcji ratowniczo-gaśniczych na gruntach i w obiektach będących w zarządzie nadleśnictwa.

• Obserwacja terenów leśnych
Obserwację lasów z punktów obserwacyjnych organizuje nadleśnictwo.
Na terenie Nadleśnictwa Kobiór funkcjonują trzy wieże obserwacyjne w okresie zagrożenia pożarowego obsadzone przez dyżurnych wyposażonych w bezpośrednią łączność z PAD-em w Nadleśnictwie.
Wieże umiejscowione są w leśnictwach Zgoń, Wyry i Promnice i obejmują swoim zasięgiem większość terenu Nadleśnictwa. Część terenu jest również w zasięgu wież sąsiadujących nadleśnictw, z którymi utrzymywana jest stała łączność radiowa.
Wieża obserwacyjna w leśnictwie Wyry Fot. Jadwiga Długajczyk
W razie potrzeby Nadleśnictwo organizuje patrole przeciwpożarowe naziemne w celu wykrywania pożarów i gaszenia ich w zarodku oraz nadzoru nad bezpiecznym zachowaniem osób przebywających w lesie.

• Prognozowanie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych

 Wagosuszarka niezbędna w określaniu wilgotności ścioły


Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykonywane jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w strefach prognostycznych z wykorzystaniem własnej zautomatyzowanej sieci meteorologicznych punktów pomiarowych. W nadleśnictwie Kobiór, w miejscowości Kobiór jest umiejscowiona leśna automatyczna stacja meteorologiczna.
 Na terenie Nadleśnictwa Kobiór zlokalizowany jest również podstawowy punkt prognostyczny, którego obsługa dokonuje codziennie o godzinie 9:00 i 13:00 pomiaru parametrów niezbędnych do określenia stopnia zagrożenia pożarowego lasu w okresie od 1 marca do 30 września

 

• Akcje gaśnicze i zabezpieczenie pożarzysk
Pracownicy LP zobowiązani są podjąć dostępnymi metodami i środkami działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru.
Podstawowym zadaniem nadleśnictwa związanym z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą na terenach LP jest uruchomienie własnych sił i środków, a następnie pełnienie roli gospodarza na miejscu akcji.
Do obowiązków nadleśnictwa po ugaszeniu pożaru należy:
ustalenie przypuszczalnej przyczyny powstania pożaru przy współudziale policji i straży pożarnej, oszacowanie strat po pożarowych, przekazanie meldunku o pożarze do PAD rdLP i PSP, podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania odszkodowania za poniesione straty.
Nadleśnictwo w wypadku powstania pożaru lasu ma prawny obowiązek powiadomienia o tym zdarzeniu organy ścigania oraz podjąć określone działania zabezpieczające dowody przestępstwa.

• Prognozowanie rozprzestrzeniania się pożarów.
w okresach panowania tzw. pogody pożarowej PAD nadleśnictwa sporządza prognozę rozprzestrzeniania się pożaru, bazując na danych meteorologicznych, z wykorzystaniem „modelu pożaru lasu"

• Planowanie zabiegów hodowlanych  - uodpornienie drzewostanów.
Przy zakładaniu upraw wzdłuż dróg i linii podziału powierzchniowego należy dążyć do wprowadzenia możliwie największej liczby gatunków domieszkowych i pomocniczych w wielorzędowej formie zmieszania

• Zakładanie nowych i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych.
Nadleśnictwo jest zobowiązane do zakładania i utrzymywania następujących typów pasów przeciwpożarowych:
A -przy drogach publicznych
B -przy parkingach leśnych

• Budowa, remont oraz konserwacja dojazdów pożarowych.
Nadleśnictwo obowiązane jest do utworzenia dojazdów pożarowych, które stanowią sieć komunikacyjną kompleksu leśnego w planowaniu i organizowani akcji ratowniczo-gaśniczych.
  Jedna z nowo wybudowanych dróg udostępniających obszar lasu zarówno w celach wykonywania gospodarki leśnej, jak i jako dojazd pożarowy oraz miejsce spacerów lokalnej ludności. Fot. Jadwiga Długajczyk
Nadleśnictwo okresowo sprawdza stan dojazdów pożarowych, szczególnie po wystąpieniu czynników mogących wpłynąć na ich stan.
  Dojazdy pożarowe są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Fot. Jadwiga Długajczyk
• Budowa nowych i utrzymanie istniejących punktów czerpania wody.
Nadleśnictwo utrzymuje wymaganą przepisami liczbę ujęć wody do celów gaśniczych, przystosowanych do poboru wody sprzętem będącym w posiadaniu straży pożarnej. Punkty czerpania wody do celów gaśniczych są odpowiednio oznakowane w terenie.
  Pomost umożliwiający dostęp do wody w miejscu poboru wody do celów gaśniczych. Fot. Jadwiga Długajczyk
• Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu.
Nadleśnictwo  sporządza „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu" które są zbiorem procedur, dokumentów i informacji umożliwiającym sprawne zorganizowanie akcji ratowniczo- gaśniczej. Stanowią one podstawę dosporządzania planu ratowniczego powiatu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.Nadleśnictwo aktualizuje „Sposoby postępowania..." oraz leśną mapę numeryczną ochrony przeciwpożarowej, a do dnia 15 marca każdego roku uzgadnia w całości z właściwą terenowo komendą powiatową PSP.

• Wprowadzanie okresowego zakazu wstępu do lasu.
Nadleśnictwo jest obowiązane do wprowadzania okresowego zakazu wstępu do lasu, gdy wystąpią warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad abezpieczenia przeciwpożarowego lasów (przy 3 - najwyższym stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%).

• Techniczne zapewnienie łączności radiowej i telefonicznej.
Nadleśnictwo obowiązane jest do zapewnienia i zorganizowania sprawnie działającej łączności z powiatowym stanowiskiem kierowania PSP, leśnictwami, punktami obserwacyjnymi i innymi jednostkami, których udział przewiduje się w akcjach ratowniczych.

• Konserwacja i aktualizacja tablic informacyjnych.
Nadleśnictwo umieszcza tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz przy parkingach leśnych, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej
Tablice informacyjne o tematyce p.poż umiejscowione w Kobiórze.  Fot. Jadwiga Długajczyk

Na podstawie  Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu