Wydawca treści Wydawca treści

kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Zrealizowane w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach - w nadlesnictwie Kobiór:

Zadanie: Odbudowa stawu Piasek Mały, budowa punktu czerpania wody oraz utworzenie obszaru mokradłowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Zadanie realizowane w okresie: 2017 – 2020r

Główny cel:
Odbudowa stawu Piasek Mały- zwiększenie retencji stawu z zachowaniem pokładów torfu, lokalnych populacji roślin i zwierząt, poprawa warunków ich bytowania oraz rozrodu,
-wzmocnienie grobli wraz z zabudową siatek przeciw uszkodzeniom przez bobry
 Utworzenie obszaru mokradłowego – obejmującego obszar stawu Piasek Duży oraz sąsiadujący drzewostan olchowy- przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemie leśnym, poprawa uwilgotnienia przyległych siedlisk
- stabilizacja – wyrównanie poziomu wód gruntowych na terenach przyległych
- zapobieganie nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych, zapobieganie degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej
- odbudowa siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym
- zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub brak wody (ważki, mięczaki, płazy, gady, ptaki wodno-błotne, ssaki.
Budowa punktu czerpania wody do celów gaśniczych – zabudowa placu manewrowego wraz z basenem czerpalnym do poboru wody na wypadek pożaru

Dane techniczne obiektu:

Staw Piasek Mały – powierzchnia całkowita – 3,82ha;
   - powierzchnia wodna stawu - 1,09ha
   - pojemność części wodnej - 20 500 m3
   - pojemność części torfowej- 28 200m3
   - pojemność łącznie - 48 800m3


Obszar mokradłowy obejmujący:
   – staw Piasek Duży- pow. całkowita 2,66ha
   - pow. wodna stawu – 1,44ha
   - pojemność części wodnej – 7 300m3
   - pojemność części torfowej – 24 600m3
   - pojemność łączna – 31 900m3
   - drzewostan olchowy o powierzchni 3.38ha – połączony hydraulicznie i funkcjonalnie ze stawem Piasek Duży

Koszt wykonania- 1129,1 tyś zł
Finansowanie:
  – 82% - Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
  - 18% środki własne LP

 

Zadanie: Przebudowa i remont stawu „Żebrok”. Zwiększenie retencji poprzez przebudowę i przywrócenie pierwotnej pojemności istniejącego stawu „Żebrok

Zrealizowane w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Zadanie realizowane w okresie: 2019 – 2021r

Główny cel:

 • przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemie leśnym,
 • poprawa uwilgotnienia przyległych siedlisk,
 • stabilizacja – wyrównywaniu poziomu wód gruntowych na terenach przyległych,
 • przywracanie wartościowych zbiorowisk roślinności hydrofilnej,
 • zapobieganie nadmiernym wahaniom wód powierzchniowych,
 • przeciwdziałanie zbyt szybkiemu spływowi wód powierzchniowych, które były przyczyną erozji gruntów terenu przyległego,
 • zapobieganie degradacji hydrotechnicznej i wodnomelioracyjnej,
 • odbudowa siedlisk przyrodniczych związanych ze środowiskiem wodnym m.in. do rozwoju fitobentosu i fitoplanktonu,
 • zachowanie lokalnej populacji gatunków chronionych wrażliwych na obecność lub brak wody tj.: owady (ważki), mięczaki, płazy (traszka, żaby), gady (zaskroniec), ptaki wodno-błotne, ssaki dla których staw jest nie tylko środowiskiem życia ale również wodopojem..

Zrealizowane prace:

 • przebudowa grobli czołowej aby zapewnić minimalne wyniesienie korony grobli 0,5 m ponad maksymalny poziom napełnienia stawu
 • remont grobli bocznych w celu ich wzmocnienia tak aby zapewnić minimalne wyniesienie korony grobli 0,5 m ponad maksymalny poziom napełnienia stawu
 • remont/wymiana urządzeń stawowych – mnicha, zastawek, odtworzenie palisady przy odłówce, rowu dennego w stawie, odłówki zastabilizowanej palisadą
 • wykonaniu wyspy z karp i wypłaszczeń w dnie dla płazów i ptaków
 • udrożnieniu i wykonaniu konserwacji wszystkich rowów opaskowych, doprowadzalnika i odprowadzalnika
 • wymiana niedrożnych rurociągów i przepustów
 • odmulenie i pogłębienie czaszy stawu
 • wykonaniu refugium o powierzchni ok 0,5 ha powyżej stawu w zagłębieniu terenu przylegającego do doprowadzalnika.

Dane techniczne obiektu:

 - powierzchnia stawu 5,0ha
 - powierzchnia wodna – 3,05ha
 - pojemność 41,4tyś m3
 - poziom piętrzenia hodowlany – 245,00m npm
 - poziom piętrzenia maksymalny – 245,25m npm
 - mnich żelbetowy śr 600mm,

Koszt wykonania- 814 tyś zł


Finansowanie

- 78% - Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”;
- 22%- środki własne LP