Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  - rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,

  - szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

  - dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

  - skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  - rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

- budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (124 szt.)

- zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) ( 37szt.)

- budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)

  - wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

- zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

 

Nadleśnictwo Kobiór w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów":

w roku 2017 wybudowało wieże przeciwpożarową w leśnictwie Zgoń
            - koszt budowy-  645 750,00zł
            - kwota dofinansowania - 444192,49
Wieża została wyposażona w kolimator o wartości 6595,80zł; dofinansowany  kwotą 4558,07zł

- w roku 2018 zmodernizowało wieżę przeciwpożarową w leśnictwie Wyry
           - koszt modernizacji - 271 151,00zł
           - kwota dofinansowania - 178 500,00

- w roku 2022 - wykonana została modernizacja wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Promnice.

Wymieniono  kabinę obserwatora, wykonano prace naprawcze i konserwacyjne trzonu wieży oraz schodów.

Łączny koszt modernizacji  wyniósł – 249 983,21zł
w tym dofinansowanie w wysokości - 170 837,51 zł

Prace zostały ukończone i odebrane w listopadzie br.