Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w rezerwacie „Żubrowisko” na terenie Nadleśnictwa Kobiór

Umowa Dotacji  Nr. 318/2014/Wn-50/OP-RE/D z dnia 03.06.2014 roku.

Beneficjent: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór

Tytuł zadania: „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w rezerwacie „Żubrowisko" na terenie Nadleśnictwa Kobiór"

Czas realizacji: 03.06.2014r. -  31.12.2017r.

Kwota  dotacji:   1 975 000,00 zł  
w tym 83% dotacji – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 17% udział własny Nadleśnictwa Kobiór.

Zakres i wielkość zadań:
- obsługa stada żubrów w rezerwacie „Żubrowisko" – 45 roboczo-miesiące;
- utrzymanie stada i zakup pasz – 561,2 ton;
- zachowanie łąk i pastwisk śródleśnych – 140,8 ton ;
- wzbogacenie naturalnej bazy pokarmowej żubrów – 4,0 ha;
- modernizacja i budowa urządzeń hodowlanych – 17 szt.;
- modernizacja tras do przewozu siana i pasz w rezerwacie „Żubrowisko" – 3,2 km;
- opieka weterynaryjna nad stadem „Żubrowisko", usługa nadzoru weterynaryjnego – zakup niezbędnych środków farmakologicznych i prefixów – 45 miesięcy;
- profilaktyka sanitarna – 220 ton;
- wprowadzenie elektrycznego systemu identyfikacji żubrów – 61 szt.;
- zakup maszyn i sprzętu na potrzeby prowadzonej hodowli żubra w rezerwacie „Żubrowisko" – 6 szt.;
- działania informacyjno – promocyjne popularyzujące cele projektu, czynnej ochrony gatunku - 5002 szt.;
- pielęgnacja starych nasadzeń drzew na terenie rezerwatu - 180 szt.;
- uzupełnienie historycznych alei dębowych na terenie rezerwatu poprzez nowe nasadzenia – 60 szt.;
- budowa zaplecza na sprzęt i maszyny rolnicze – 1 szt.;
- modernizacja elementów drewnianych: stanowisk karmowych, paśników i cielętnika – 8 szt.