Asset Publisher Asset Publisher

Zasady rezerwacji zajęć edukacyjnych w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach

1.    Rezerwacja obejmuje korzystanie z obiektów Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej (sala edukacyjna, plac OHŻiEL, platforma widokowa  ścieżka edukacyjna.

2.    Rezerwacja  zajęć w OHŻEL dokonywana jest za pomocą formularza rezerwacji (Karta Wycieczki) dostępnego w siedzibie Nadleśnictwa Kobiór    lub na stronie internetowej: www.kobiór.katowice.lasy.gov.pl. Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się drogą mailową lub faksem na adres e-mali lub nr faksu wskazany na stronie internetowej. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez pracownika nadleśnictwa drogą mailową lub telefonicznie na adres lub nr telefonu wskazany przez rezerwującego, w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez pracownika nadleśnictwa jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.

3.    Rezerwacji można dokonywać w godzinach pracy Nadleśnictwa Kobiór tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

4.    Pierwszeństwo w rezerwacji Ośrodka  mają szkoły, przedszkola i inne placówki dydaktyczne rezerwujące OHŻ i EL osobiście bez firm pośrednich.

5.    Rezerwacji zajęć w OHŻ i EL  należy dokonać minimum 14 dni przed planowaną datą zajęć edukacyjnych.

6.    Na zajęcia edukacyjne  jednocześnie przyjmowane są grupy do 45 osób. Grupy powyżej tej liczby nie będą przyjmowane.

7.     Za bezpieczeństwo uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych w OHŻiEL odpowiedzialność  ponoszą opiekunowie grup.

8.     Za zniszczenia wynikłe podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają
i ponoszą odpowiedzialność (również materialną) opiekunowie grup. Opiekunowie są obecni przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych.

9.    Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Kobiór nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

10.    W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje pracownik nadleśnictwa ds. edukacji lub kierownik OHŻiEL w uzgodnieniu
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór.