Wydawca treści Wydawca treści

hodowla

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

W Nadleśnictwie Kobiór odnowienia w latach 2013 – 2022 będą obejmowały rocznie ok. 230 ha. Bierzemy także udział w programie zwiększania lesistości kraju poprzez pomoc w sporządzaniu planów zalesieniowych dla prywatnych właścicieli gruntów rolnych.
Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Odnowienie naturalne. Fot. Zbigniew Ryś
Corocznie Nadleśnictwo Kobiór w latach 2013 – 2022 będzie pielęgnowało ok. 490 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.
Czyszczenia wczesne będziemy wykonywać corocznie na obszarze ok. 220 ha, czyszczenia późne – na 250 ha, trzebieże wczesne – na 380 ha, a trzebieże późne – na ok. 500 ha.

 

Wykonanie zadań hodowlanych wspiera gospodarka nasienna i szkółkarska.
Do wyhodowania sadzonek, które są następnie sadzone na uprawach leśnych wykorzystywane są głównie nasiona zbierane w lasach Nadleśnictwa Kobiór. Zbiór szyszek i nasion prowadzi się wybranych drzewostanach, które cechują się najlepszą jakością, zdrowotnością i są rodzimego pochodzenia. Nadleśnictwo Kobiór posiada takie drzewostany i drzewa wybrane w celu prowadzenia zbiorów nasion dla gatunków: sosna, dąb, buk, jodła, olcha, lipa, grab, klon jawor.
Zebrane nasiona, po odpowiednim przygotowaniu trafiają na szkółkę leśną, która znajduje się w miejscowości Orzesze-Woszczyce. Szkółka gruntowa zajmuje powierzchnię 11,20 ha. Jest wyposażona w zaplecze techniczne (m.in. chłodnię do przechowywania sadzonek i zebranych nasion, deszczownię, specjalistyczny sprzęt szkółkarski) i socjalne. Gospodarstwo szkółkarskie dostarcza sadzonki wyprodukowane na gruncie, w tunelach foliowych i korytach.

W kwietniu 2015 roku szkółka rozpoczęła produkcję sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym ( z bryłką ) - więcej informacji -  SZKÓŁKA KONTENEROWA.

Produkcja sadzonek na gruncie. Fot. Zbigniew Ryś

Produkcja sadzonek w tunelach foliowych. Fot. Zbigniew Ryś