Monitoring

Nadleśnictwo Kobiór uprzejmie informuje, iż teren siedziby i teren wokół siedziby Nadleśnictwa, teren Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka (Woszczyce, ul. Batorego 26) oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

 

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo jest PGL LP Nadleśnictwo Kobiór z siedzibą 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, e-mail:  kobior@katowice.lasy.gov.pl, telefon: +48 32 218 81 81. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z przedstawicielem administratora kierując korespondencję na adres e-mail: do.kobior@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres do 30 dni lub w przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Nadleśnictwo powzięło wiadomość, iż mogą stanowić one dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.