Wydawca treści Wydawca treści

LASY NIEPAŃSTWOWE

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Nadleśnictwo Kobiór pełni  nadzór na podstawie porozumień zawieranych ze starostami: powiatu pszczyńskiego, mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego oraz  umowy z Prezydentem Miasta Tychy-  miasta na prawach powiatu.
Powierzchnia lasów niepaństwowych w nadzorze Nadleśnictwa  Kobiór wynosi  1 100 ha.

Wykaz Starostw i  gmin objętych nadzorem  Nadleśniczego Nadleśnictwa Kobiór oraz leśniczych prowadzących sprawy nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie danej gminy:

Numery telefonów leśnictw wymienionych w tabeli dostępne są w zakładce Kontakty.

W ramach porozumień Nadleśnictwo:
- określa decyzjami zadania właścicieli lasów,
- cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych,
- kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
- kontroluje wykonanie zapisów uproszczonych palnów urządzenia lasów,
- uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
- pełni funkcję doradczą.

Obowiązki właściciela lasu

Obowiązki właściciela lasu uregulowane zostały w art. 13 ustawy o lasach. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:
• zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
• ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
• pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
• przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
• racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.
Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu. Plany te są sporządzane na zlecenie i koszt starostw. Jest to dokument opisujący las i grunty przeznaczone do zalesienia oraz określający zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż.). Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
Drewno pozyskane w lasach prywatnych podlega ocechowaniu. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna (pomiar miąższości, określenie gatunku, rodzaju sortymentu) określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania.


Więcej na ten temat

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów