Asset Publisher Asset Publisher

łowiectwo

Nadleśnictwo Kobiór prowadzi gospodarkę łowiecką na obwodach łowieckich nr 146 i nr 147, wyłączonych z dzierżawy i tworzących Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Kobiórze realizując Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu Hodowlanego K VII „LASY PSZCZYŃSKIE”.

Obwód łowiecki nr 146 – pow. 6030 ha, w tym pow. gruntów leśnych 5159 ha
Obwód łowiecki nr 147 – pow. 6481 ha, w tym pow. gruntów leśnych 5666 ha
leśniczy łowiecki – Adam Albertusiak tel. 727 727 888.


Gospodarka łowiecka na reszcie terenu prowadzona jest w oparciu o umowy dzierżawy z poszczególnymi kołami łowieckimi:
- obwód łow.nr 140 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Bażant" Łaziska Górne
- obwód łow.nr 145 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Przepiórka" Bojszowy
- obwód łow.nr 148 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Hubertus" Orzesze
- obwód łow.nr 158 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Leśnik" Kobiór
- obwód łow.nr 155 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Bażant" Miedźna
- obwód łow.nr 156 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Żubr" Pszczyna
- obwód łow.nr 157 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Cyranka" Pszczyna
- obwód łow.nr 171 – dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Remiza" Pawłowice

 

 

 

ZGŁOSZENIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ DZIKI, ŁOSIE, JELENIE, DANIELE I SARNY W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

Dnia 23 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dn. 8 sierpnia 2018 poz. 1507).

Zgodnie ze zmianami właściciel gruntów  rolnych składa wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i samy oraz o ustalenie wysokości odszkodowania do
Dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
Druk wniosku - po pobrania  w pliku "Druk wniosku o szacowanie szkód"

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
- przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
- przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
- właściciela lub posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda.

Szacowanie szkód składa się z:
- oględzin
- szacowania ostatecznego

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym  sprzętem.
Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego - w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o szacowanie szkód.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się do 7 dni od podpisania protokołu.

 


Wytyczne odnośnie zasad bioasekuracji

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF

Wytyczne obowiązują od dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Wytyczne do pobrania poniżej: